InterCare Asia

เทรนด์การดูแลสุขภาพยุคใหม่ เน้นชะลอวัยแบบองค์รวม เอ็น.ซี.ซี. เกาะกระแสลุยจัดงาน “InterCare Asia 2023”  

ปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดว่าเทรนด์การดูแลสุขภาพ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้คนต่างตื่นตัวหันมาให้ความสำคัญในการใส่ใจดูแลตัวเองโดยเฉพาะการชะลอวัยด้วยโภชนบำบัด การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และช่วยชะลอความแก่โดยไม่ใช้ยานั้น เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน  เทรนด์ดังกล่าวเห็นได้ชัดหลังจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้คนยุคใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น โดยให้ความสำคัญทั้งเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย เรื่องของสุขภาพจิตกับการทำงาน ความงาม และเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยตรวจเช็กสุขภาพเพื่อให้รู้เท่าทันโรค  อีกทั้ง การเดินหน้าเข้าสู่สังคมสูงวัย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้สูงอายุคนไทยเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน...