HILL ASEAN

HILL ASEAN เผยผลการศึกษา หัวข้อ ‘‘Emerging Affluent เจาะลึกกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ในอาเซียนที่มองไม่เห็น’’ 

HILL ASEAN เผยผลการศึกษาประจำปี 2566 ในหัวข้อ ‘Emerging Affluent เจาะลึกกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ในอาเซียนที่มองไม่เห็น’  กรุงเทพฯ ประเทศไทย 7 มิถุนายน 2566 - สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ ฮิลล์ อาเซียน (Hakuhodo Institute of...