มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศลช. ร่วมกับ  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจสัมมนาการจัดการความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน(CMDF) จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่  8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Seabed Grand Hotel Phuket จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์...