มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก...

ศลช. ร่วมกับ  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจสัมมนาการจัดการความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน(CMDF) จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่  8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Seabed Grand Hotel Phuket จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์...