ศลช. ร่วมกับ  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจสัมมนาการจัดการความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน(CMDF) จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่  8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Seabed Grand Hotel Phuket จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน

โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศลช. หัวหน้าโครงการฯ นำทีมในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานของภาคใต้ อาทิ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ นักวิจัยและนักธุรกิจในพื้นที่ โดยกิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาคเพื่อรับฟังความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการฯในระยะต่อไป

You may have missed