ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ในช่วงเช้า มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร มาร่วมต้อนรับนิสิต นำโดย รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มต้นจากพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีบายศรีรับขวัญน้องใหม่ พิธีประดับเนคไทและเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ส่วนช่วงบ่ายมีกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร SWU SMART STUDENT กิจกรรมจิตอาสา (การทำปะการังเทียม) และในช่วงเย็นมีการจัดงาน Freshmen night และการประกวด SWU Ambassador 2023

ทางด้าน ผศ.ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวว่า “ทาง มศว มีการส่งเสริมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นการรับน้องเพื่อให้นิสิตได้พร้อมในการเข้ามาเรียน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา โดยศูนย์นิสิตจิตอาสา ซึ่งเป็นศูนย์ที่นิสิตรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอาสา เช่น ทำหนังสือนิทานอักษรเบล, กิจกรรมเก็บขยะ green charity share for art, การออกค่ายอาสาไปพัฒนาชุมชนตามต่างจังหวัด  และทางมหาวิทยาลัยยังเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลนิสิตอย่างทั่วถึงจากความต้องการของนิสิตที่มีความแตกต่างกัน จึงมีศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ หรือ Disability Support Service Center (DSS) ขึ้น เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ให้นิสิตพิการอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งศูนย์ DSS ได้จัดหาสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิต ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางร่างกาย โดยศูนย์บริการจะทำการบันทึกและสำเนาเทปการเรียน บริการ VCD/MP3 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการขยายขนาดตัวอักษร สอนเสริม การอ่านข้อสอบ ช่วยจดคำบรรยาย บริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน ให้คำปรึกษาและแนะนำ ซึ่งทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยอยากให้นิสิตที่เข้ามาเรียน ได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีจิตอาสาในการพัฒนาสังคม”

About Author