มหาลัยสวนสุนันทา

“สวนสุนันทา” เปิดค่ายเยาวชนโอลิมปิก บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม

สวนสุนันทา เปิดค่ายเยาวชนโอลิมปิก บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม ด้วยการปลูกฝังค่านิยมโอลิมปิก ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนโอลิมปิก โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนกำเเพงเเสนวิทยา จ.นครปฐม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม และกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี เข้าร่วม จำนวน 30 คน...

“สวนสุนันทา” ผนึกกำลังกรมพลศึกษาพร้อมอีก10 มหาวิทยาลัย ยกระดับองค์ความรู้สายวิทย์กีฬาครอบคลุมทุกมิติ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมพลศึกษาและมหาวิทยาลัยอีก 10 แห่ง ในการส่งเสริมวิชาการ การพัฒนาการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาของประชาชน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่...

“มหาลัยสวนสุนันทา” ลงพื้นที่ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สวนสุนันทาลงพื้นที่ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปูพื้นด้านการตลาดดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ บริการสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนท่าทราย จ.นครนายก ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจัดทำคู่มือการใช้ facebook business suite โดยใช้โมเดลจากงานวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ.2563...