มหาลัยสวนสุนันทา

“สวนสุนันทา” ผนึกกำลังกรมพลศึกษาพร้อมอีก10 มหาวิทยาลัย ยกระดับองค์ความรู้สายวิทย์กีฬาครอบคลุมทุกมิติ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมพลศึกษาและมหาวิทยาลัยอีก 10 แห่ง ในการส่งเสริมวิชาการ การพัฒนาการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาของประชาชน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่...

“มหาลัยสวนสุนันทา” ลงพื้นที่ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สวนสุนันทาลงพื้นที่ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปูพื้นด้านการตลาดดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ บริการสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนท่าทราย จ.นครนายก ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจัดทำคู่มือการใช้ facebook business suite โดยใช้โมเดลจากงานวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ.2563...