มจพ.

มจพ. ส่งดาวเทียมแนคแซท 2 แก่สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) พร้อมปล่อยเข้าสู่วงโคจร ปี’67

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดแถลงข่าวดาวเทียมแนคแซท 2 (KNACKSAT-2) ที่ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะนำส่งมอบแก่องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เพื่อส่งที่สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) พร้อมส่งดาวเทียมแนคแซทขึ้นสู่วงโคจรภายในปีต้นปี 2567 ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานงานแถลงข่าวพิธีส่งดาวเทียมแนคแซท 2 (KNACKSAT-2)...

มจพ.จัดสัมมนาวิชาการ “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล  เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย”

ดร.โอกาส เตพละกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย”  จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวรายงาน  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย...

มจพ.จัดพิธีแถลงข่าวในฐานะเป็นเจ้าภประจำปี 2565าพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่5

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีแถลงข่าวในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 5ประจําปี 2565 โดยความร่วมมือกันของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)...

การเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด โครงการความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ มจพ.

ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) “การศึกษาปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งเนื้อหาและผู้เรียน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในสังคม” ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวไว้และในฐานะ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี พ.ศ.2565” Project Executive...