มจพ.จัดสัมมนาวิชาการ “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล  เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย”

ดร.โอกาส เตพละกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย”  จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวรายงาน  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ    ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดา และคุณบูม  หมู่ศิริเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝายธุรกิจ  ออมนิชาแนล  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมให้ความรู้

ในปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เน้นส่งเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ไทยก้าวเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค   อุตสาหกรรม 4.0 คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และมีจุดเด่นคือสามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่การบูรณาการระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet Of Things) เพื่อเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะในการประมวลและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Cloud Computing) นำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง มาปรับใช้ในรูปการวางโครงสร้างแบบจำลองเสมือนจริง รวมไปถึงการบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา ซึ่งโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะเตรียมพร้อมในการยกระดับอุตสาหกรรม สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคือการมีระบบบริหารจัดการที่ดีตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ระบบการผลิต ระบบการจัดการ ไปจนถึงระบบการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ และการปรับตัวของการบริหารจัดการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งสร้างความท้าทายเป็นอย่างมาก ในการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารจัดการ รวมไปถึงการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยการตลาดดิจิทัล การตลาดดิจิทัลคือการทำการตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทางสื่อดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในจำนวนมากได้โดยตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของประเทศเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ทางโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจึงได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทย และกระตุ้นให้เกิดมุมมองในการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อจะนำสู่การร่วมมือพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทยได้    

                        
           ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง จากทั้งองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคราชการ รวมไปถึงผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คณะอาจารย์และนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเป็นจำนวนมาก