มจพ.จัดพิธีแถลงข่าวในฐานะเป็นเจ้าภประจำปี 2565าพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่5

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
จัดพิธีแถลงข่าวในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 5
ประจําปี 2565 โดยความร่วมมือกันของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีผศ.
สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร


เหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย นายมานพ มานะสกุลกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(สศวพ.) และผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าว วันอังคารที่ 11
ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมจพ.
วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเชื่อมความสามัคคีระหว่างสถาบัน สร้าง
ความร่วมมือและการมีความเสียสละต่อส่วนรวม ภายใต้มิตรภาพความเป็นวิศวกรรมศาสตร์ของทั้ง 8 สถาบันหลัก ที่มี
ความผูกพันกันมายาวนาน และมีเป้าหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของแต่ละสถาบัน และ
ให้ความช่วยเหลือในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบันของแต่ละสถาบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกทั้งสนับสนุน
สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม โดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลาง และเป็นการส่งเสริมการออกกําลัง


กายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
การแข่งขันครั้งนี้เป็นมหกรรมกีฬากอล์ฟของชาววิศวกร ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 8 สถาบัน เพื่อให้
บรรดาสมาชิกวิศวกรได้พบปะพูดคุย ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเทคนิคในการ
บริหารงาน อีกทั้งเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในแต่ละด้าน เทคนิคทักษะในการเล่นกีฬากอล์ฟจะเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี โดยจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ สนาม
วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์กอล์ฟ คลับ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ