กลุ่ม “บีเจซี บิ๊กซี” ยกย่องพนักงานพิการต้นแบบ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากโครงการ “We Can Do”

คนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายอนุภาพ เชาวน์ชาติ หัวหน้าแผนก Data Support พนักงาน บิ๊กซี บิ๊กซี สาขาดอนจั่น จ.เชียงใหม่ เนื่องจากได้รับรางวัลคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ We Can Do “เรารู้ คุณทำได้” ประจำปี 2565 โดยดำเนินการคัดเลือกคนพิการที่ประสบ ความสำเร็จจากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ และคนพิการที่ทำงานใน สถานประกอบการตาม ตามมาตรา 33 จากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง ให้โอกาส ให้เกียรติ กำลังใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบถึง ความสำเร็จในการประกอบอาชีพของคนพิการ พร้อมทั้งให้เข้าใจศักยภาพ และความสามารถของคนพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าถึง ตลาดแรงงาน เพื่อสร้างรายได้ รวมถึงสร้างความมั่นใจและศักดิ์ศรีของตัว เองและครอบครัวยิ่งขึ้น จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวแสดงความยินดีว่า “พวกเราชาวบิ๊กซีทุกคนขอแสดงความยินดีกับพนักงานผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รู้สึกชื่นชมและดีใจ รางวัลนี้เป็นกำลังใจให้กับผู้พิการที่ประสบความสำเร็จในการทำงานหวังว่ารางวัลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและเป็นกำลังใจในการทำงานของผู้พิการทุกท่าน ทั้งนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคนสู่สังคม เพราะบุคลากรคือคนสำคัญที่ช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า”

นางเหมวรรณ พูนผล รองประธานเจ้าหน้าที่ สายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวเสริมว่า “บิ๊กซี มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการได้มีงานทำเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง เป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมคนพิการภายใต้ “พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ปัจจุบันบิ๊กซีมีพนักงานคนพิการปฏิบัติงานอยู่ตามสาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และมีเป้าหมายที่จะรับคนพิการเข้าทำงานเพิ่มขึ้นในทุกสาขาทั่วประเทศ”

นายอนุภาพ เชาวน์ชาติ หัวหน้าแผนก Data Support พนักงาน บิ๊กซี สาขาดอนจั่น จ.เชียงใหม่ ผู้ได้รับรางวัล กล่าวว่า “ถ้าใครท้อหรือไม่มีกำลังใจ ขอให้ดูผมเป็นตัวอย่าง ผมเริ่มต้นทำงานจากตำแหน่งเล็กๆ ได้เงินเดือนน้อย แต่ผมก็อดทนตั้งใจทำงาน เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความสามารถและมีประสิทธิภาพ จนทุกวันนี้ผมได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแผนก มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดซื้อ ตรวจสอบสินค้า นับสต๊อกสินค้าและดูการจัดเรียงสินค้า ผมทำงานที่บิ๊กซี มาเป็นระยะเวลา 13 ปี เพื่อนำรายได้ไปจุนเจือดูแลครอบครัวทำให้ผมรู้สึกภูมิใจมากและจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ฝากถึงพี่น้องคนพิการทุกคน ขอให้เราภูมิใจกับตนเอง ไม่มีอะไรที่คนพิการอย่างเราทําไม่ได้ ขอแค่ใจเราสู้เป็นพอ และขอขอบคุณบิ๊กซี ที่สนับสนุนและให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพในการทำงาน”

รางวัลดังกล่าวดำเนินการคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จจากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ และคนพิการที่ทำงานในสถานประกอบการ ตามมาตรา 33 จากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง ให้โอกาส ให้เกียรติ กำลังใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบถึง ความสำเร็จในการประกอบอาชีพของคนพิการ พร้อมทั้งให้เข้าใจศักยภาพ และความสามารถของคนพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าถึง ตลาดแรงงาน เพื่อสร้างรายได้ รวมถึงสร้างความมั่นใจและศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัว

About Author