“สวนสุนันทา” จับมือ “SCG Logistics” และ “แอ็บโซลูท โซลูชั่น” ด้านโลจิสติกส์ใช้นวัตกรรม-เทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS ร่วมกับ ดร.ชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้น จำกัด และนายอำนาจ ศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ในด้านการพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับปรุงระบบห้อง Logistics Command Center เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นอกจากนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนางานโครงการด้านโลจิสติกส์ (Smart Logistics) และระบบห้อง Logistics Command Center ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการทำงานวิจัย และโครงการพิเศษทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่ง ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาต่อยอดความรู้อันจะนำไปสู่นวัตกรรมการให้บริการงานด้านธุรการในโครงการงานด้านโลจิสติกส์ (Smart Logistics) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสามฝ่าย และที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรและนักศึกษา และเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการของทั้งฝ่ายอีกด้วย

About Author