SCG Logistics

“สวนสุนันทา” จับมือ “SCG Logistics” และ “แอ็บโซลูท โซลูชั่น” ด้านโลจิสติกส์ใช้นวัตกรรม-เทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS ร่วมกับ ดร.ชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท...