NIGHTMUSEUM

“โตโต้” ปลื้ม ร่วมถ่ายทอดเพลงจากบทพระราชนิพนธ์ เพื่อเฉลิมฉลอง “101 ปี พระราชวังพญาไท”

โตโต้ ธนเดช ปลื้ม ร่วมถ่ายทอดเพลงจากบทพระราชนิพนธ์ ในหลวง รัชกาลที่ 6 เพื่อเฉลิมฉลอง “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAM ณ พระราชวังพญาไท ละมุนหู ละมุนตา เมื่อพระเอกลิเก...

งานเฉลิมฉลอง “101 ปี พระราชวังพญาไท” ในรูปแบบ NIGHT MUSEUM 14 กุมภาพันธ์ -16 มีนาคม นี้

มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดงานเฉลิมฉลอง “101 ปี พระราชวังพญาไท” ในรูปแบบ NIGHT MUSEUM ภายใต้แนวคิด “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAM ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - วันที่ 16 มีนาคม นี้ ตั้งแต่ เวลา 18.00 - 21.30 น. ณ พระราชวังพญาไท มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท...