1. Home
 2. MOU

Tag: MOU

  GIT และ มศว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเตรียมจัดประชุม Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry

  GIT และ มศว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเตรียมจัดประชุม Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry

  หนุนผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทจิวเวลรี่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandums of Understanding) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาบุคลากรในด้านระบบการศึกษา การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ พร้อมเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต-นักศึกษาเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นระบบสากล โดยเตรียมจัดกิจกรรมแรกหลังร่วมลงนามอย่างเป็นทางการ คือ การจัดประชุมวิชาการ Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry หรือ ECI for Smart Jewelry ระหว่างวันที่ 3-4…

  Read More
  Loading...