กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

18 ธันวาคม 2564 – ณ ห้องตะวันฯ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เชียงใหม่เพื่อสนับสนุนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และส่งเสริมศักยภาพพร้อมทำงานในระดับสากล ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและต่างประเทศ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี
กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษทิชชู บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี และมหาวิทยาลัย”

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ “ธุรกิจค้าปลีกจำลองมินิบิ๊กซีพี่สอนน้อง” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีกในร้านค้าบิ๊กซีรูปแบบ Big C Mini และ Mini Truck รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การเพิ่มมุมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของนักศึกษา และผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาร่วมกับชุมชน

โครงการ “การร่วมมือด้านการวิจัยตลาด” ในการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพการเปิดร้าน Big C Mini     เพื่อรองรับการขยายร้านสาขาในอนาคตตลอดจนสนับสนุนการทำโครงการงานวิจัยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อมโยงสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน

โครงการ “รับนักศึกษาฝึกงาน” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีกและสายงานธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง

โครงการ “อบรมความรู้โดยวิทยากรเฉพาะทาง” เพื่อให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษทิชชู บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ยา เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซีจะส่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานทางธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างหลักสูตรและเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา   และโครงการ “รับนักศึกษาเข้าทำงาน” เพื่อเปิดโอกาสการจ้างงานให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  โดยกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซีจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

ด้าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้ การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถปฎิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และได้ผลตามพันธกิจดังได้กล่าวนั้น ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ การได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกปฎิบัติงานในระหว่างเรียน เป็นสิ่งสำคัญช่วยสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งด้านการเรียนวิชาการผสานการปฏิบัติต่อเนื่องไปจนถึงโอกาสในการทำงาน เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพพร้อมทำงานในระดับสากล”

“กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญส่งต่อไปยังนักศึกษา  ทั้งนี้นอกจากจะสร้างทักษะความชำนาญในงานแล้ว ยังเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นก่อนปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นการมีส่วนร่วมในพัฒนาการศึกษาของไทย  และวางแผนขยายผลโครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ” นายอัศวิน กล่าวสรุป

About Author