Kids eco camp

มูลนิธิ ยังมีเรา ร่วมกับ ปตท. เปิดโครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวไทย Kids eco camp เยาวชนรักษ์โลก

มูลนิธิ ยังมีเรา ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จุดพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักโลก-รักษ์ทะเล กับโครงการ ‘Kids eco camp เยาวชนรักษ์โลก’ เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายอบรมเรียนรู้จริงผ่านห้องเรียนธรรมชาติ พร้อมปลูกจิตสำนึกการเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น จากสภาวะอากาศสุดขั้ว(Extreme weather)ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ(El Nino) ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิโลก ทำให้สภาพอากาศร้อนขึ้น...