facebook business suite

“มหาลัยสวนสุนันทา” ลงพื้นที่ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สวนสุนันทาลงพื้นที่ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปูพื้นด้านการตลาดดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ บริการสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนท่าทราย จ.นครนายก ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจัดทำคู่มือการใช้ facebook business suite โดยใช้โมเดลจากงานวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ.2563...