AI

มจธ. เปิดสอน หลักสูตร Learn AI  ฟรีทางออนไลน์ เรียนเมื่อไหร่ เรียนกี่ครั้งก็ได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดสอน หลักสูตร Learn AI  ฟรีทางออนไลน์  เรียนเมื่อไหร่ เรียนกี่ครั้งก็ได้ สำหรับทุกคน ในโครงการ AI for ALL  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดสอน หลักสูตร Learn AI  ฟรีทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของประเทศ ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ...