50 ปี ส.ส.ท.

ก้าวสู่ 50 ปี ส.ส.ท. กับแนวคิด TPA 4.0 เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ญี่ปุ่นแก่ผู้ประกอบการไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) และอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ การเกิดขึ้นของ 12 S-Curve Industries หรืออุตสาหกรรมที่ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีสาขาวิชาชีพใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ...