อบรม

“สวนสุนันทา” อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตอบโจทย์สังคมโลก ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

สวนสุนันทา อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ผู้บริหาร-อาจารย์ ต้นแบบพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์สังคมโลก ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม วันที่ 4 – 5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา...