“สวนสุนันทา” อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตอบโจทย์สังคมโลก ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

สวนสุนันทา อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ผู้บริหาร-อาจารย์ ต้นแบบพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์สังคมโลก ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทาโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะและวิทยาลัย จำนวน 195 คน เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุนสนาน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นการเสริมทักษะ Soft Skills และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้กระบวนเครื่องมือวิศวกรสังคม ให้กับกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อปรับใช้ในการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษาให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบและรอบด้าน สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ให้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข และมีความต้องการพัฒนาตัวเองตลอดชีวิต พร้อมก้าวสู่สังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และที่สำคัญเป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกมิติ รวมถึงยังแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมยกระดับชุมชนหรือพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรหน่วย Seal วิศวกรสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน เป็นผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ และ อดีตประธานสภาคณาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SEAL024) วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักเรียนทุนรัฐบาล จบการศึกษาจาก liberal art college ระดับ top 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (SEAL003) ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างประเทศขององค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้หลักสูตรนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Seal051) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน metaphor storytelling (SEAL034) รองศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและโครงการตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (SEAL008) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการติดตามประเมินผลการวางแผนงานโครงการ และ ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.วาสนา สังข์พุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SEAL052) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกิจกรรมการสอน Active learning

About Author