สื่อสร้างสรรค์อาหารชาววัง

สวนสุนันทา เชิญร่วมกิจกรรม “การทำน้ำพริกลงเรือ” ในงาน “So in Love with Cooking by Chef In”

สำนักศิลป์สวนสุนันทาเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำพริกลงเรือ” ในงาน “So in Love with Cooking by Chef In” โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชม ส่วนหนึ่งในโครงการพาเหรดงานศิลปะ (Palace Arts) ดำเนินงานภายใต้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่...