มูลนิธิดำรงชัยธรรม

โอกาสจาก “มูลนิธิดำรงชัยธรรม”  สานต่อเจตนารมณ์ ตอบแทนสังคม  “มอบโอกาสแห่งชีวิต”  ในยามวิกฤตโควิด 19

นับเป็นความปลื้มใจคืนสู่ผู้ให้  สำหรับ   คุณไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม   ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย  ภายใต้โครงการ  “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย  ที่ตั้งใจเรียน  มีความประพฤติดี  กิจกรรมเด่น  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา    ซึ่งมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด โดยมูลนิธิฯ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น  ขอให้เป็นคนดีของสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้ กว่า  23  ปีที่ผ่านมา  มีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด ...

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” รับสมัครนักเรียนทุน โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 21/2565

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  มูลนิธิที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยให้เข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร   ภายใต้โครงการ  “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  ตามเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม   เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย   ที่ตั้งใจเรียน   มีความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา   โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด    ดังนั้น  ทุนการศึกษาที่มอบให้จะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีพ  ได้แก่  ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   ค่าที่พัก   เป็นต้น  โดยทางมูลนิธิฯ  ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น  เพียงมุ่งหวังว่าบัณฑิตทุนทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษา ...