“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” รับสมัครนักเรียนทุน โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 21/2565

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  มูลนิธิที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยให้เข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร   ภายใต้โครงการ  “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  ตามเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม   เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย   ที่ตั้งใจเรียน   มีความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา   โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด    ดังนั้น  ทุนการศึกษาที่มอบให้จะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีพ  ได้แก่  ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   ค่าที่พัก   เป็นต้น  โดยทางมูลนิธิฯ  ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น  เพียงมุ่งหวังว่าบัณฑิตทุนทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษา  ประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคง   และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  สามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป  สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม   เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไปได้      

ปัจจุบันโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” มีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ   ออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด  19  รุ่น จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ   อีกทั้งยังได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด  ชุมชน  สังคม  ผ่านหลากหลายสหวิชาชีพ  อาทิ  แพทย์,  ด็อกเตอร์นักวิชาการ,  นักวิทยาศาสตร์,   นักกฎหมาย,  วิศวกร,      นักพัฒนาสังคม  และเจ้าของแบรนด์สินค้า   เป็นต้น

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  เปิดรับสมัครนักเรียนทุน  ในโครงการ  “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 21/2565   เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี  จำนวน  20 ทุน ให้แก่เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3)  ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา  โอกาสสำหรับเยาวชนใฝ่ดีที่สนใจ  สามารถสอบถาม   และสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่  www.damrongchaitham.com  โทร. 086 – 345-1130 , 02- 669-9711  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565

About Author