มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“เส้นทางสร้างธุรกิจเติบโตด้วย Series Y” จัดโดยนิสิตปริญญาโท นิเทศศาสตร์ ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานสัมมนาวิชาการ “เส้นทางสร้างธุรกิจเติบโตด้วย Series Y” จัดโดยนิสิตปริญญาโท นิเทศศาสตร์ ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากมุมมองและประสบการณ์ตรงของแขกรับเชิญพิเศษในแวดวงซีรีส์วาย เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดและอุตสาหกรรม Series Y ด้วย SOFT POWER สุ่ตลาดโลก โดยวิทยากรมากประสบการณ์ คุณระบิล สิริมนกุล...

ปฐมนิเทศ ป.โท นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภาคพิเศษ รุ่น 13 (CAI 13 ภาคพิเศษ)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภาคพิเศษ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ คุณปาริฉัตร แสงแก้ว PR Social Media Communication and Development Manager บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด...