มหกรรมวิทยาศาสตร์

ร่วมเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย ในงาน “มหกรรมวิทย์ฯ 65”

เราโชคดีที่ได้เกิดในประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และทรงนำความรู้ด้านศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ศิลปะมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เป็นต้นแบบสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลังได้นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565...