นิทรรศการ

นิทรรศการแสดงกลุ่มโดย: thingsmatter ประกอบด้วย นักออกแบบแถวหน้าของเมืองไทย

นิทรรศการแสดงกลุ่มโดย: thingsmatter ประกอบด้วย นักออกแบบแถวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ อุดม อุดมศรีอนันต์ วิไลลักษณ์ อุดมศรีอนันต์ ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี Trimode Studio เอกรัตน์ วงษ์จริต ศรัณย์ เย็นปัญญา และ...