ขนส่งสินค้าทางราง

เสวนาแนวทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างไทย สปป.ลาว และจีน

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยพลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม และ สว. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคมบก-ราง จัดการสัมมนาหัวข้อ”แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และจีน” เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2565 เพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนและเติมเต็มการศึกษาการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและการเชื่อมต่อระบบการขนส่งสินค้าทางรางระหว่าง 3 ประเทศ...