กระทรวงวัฒนธรรม

ก.วัฒนธรรม เชิญชวนเยาวชนที่สนใจเรื่องภาพยนตร์ร่วมเข้าค่ายอบรม กิจกรรม “นักสร้างเรื่อง”

สถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิดีทัศน์  กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม “นักสร้างเรื่อง” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14 - 18 ปี ที่มีความสนใจเรื่อง ภาพยนตร์มาเข้าค่ายอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านการผลิต  การเขียนบท การถ่ายทํา ตลอด จนการตัดต่อให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น สามารถนํา content ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา เป็นเรื่องราวที่มี...