ก.วัฒนธรรม เชิญชวนเยาวชนที่สนใจเรื่องภาพยนตร์ร่วมเข้าค่ายอบรม กิจกรรม “นักสร้างเรื่อง”

สถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิดีทัศน์  กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม “นักสร้างเรื่อง” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14 – 18 ปี ที่มีความสนใจเรื่อง ภาพยนตร์มาเข้าค่ายอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านการผลิต  การเขียนบท การถ่ายทํา ตลอด จนการตัดต่อให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น สามารถนํา content ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา เป็นเรื่องราวที่มี ความสร้างสรรค์ และขยายโอกาสในการเข้าถึงโครงการ  Content Thailand   ให้กว้างยิ่งขึ้น  เพื่อให้ Filmmaker  ในจังหวัดนั้น ๆ  และในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจสามารถ เข้ามาเรียนรู้ หรือพัฒนา ทักษะจาก วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2565 โดยจะจัดค่ายอบรม 3 สถานที่ และ 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

. นครศรีธรรมราช             วันที่ 31 .. – 4 .. 2565

. บึงกาฬ                         วันที่ 21 – 25 .. 2565

จ. ชลบุรี (พัทยา)                วันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2565

About Author