ภาควิชาอาชีวศึกษา ม.เกษตร สร้างความเข้มแข็งเสริมฐานรากกลุ่มเกษตรกรมั่นคง

สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาอาชีวศึกษา ม.เกษตร สร้างความเข้มแข็งเสริมฐานรากกลุ่มเกษตรกรมั่นคง

สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาอาชีวศึกษา ม.เกษตร ผนึก ว.เทคนิคลำปาง-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือลำปาง มุ่งเป้าพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการมั่นคง-ยั่งยืน

วันที่ 17 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์​ ประธานสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง โดย นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ จังหวัดลำปาง โดย นางสาวกัณฑิมา สารีบท ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติร่วมกัน ทั้งด้านการวิจัย การพัฒนา การออกแบบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอีกทั้ง พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ด้านการค้นคว้า วิจัย ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรการแปรรูปเกษตรแปรรูปอาหารร่วมกัน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ จังหวัดลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี เปิดเผยว่า “นับเป็นการต่อยอดการทำงานและขยายผลการทำงาน ในการเสริมสร้างทักษะในการพัฒนานวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในชุมชน จังหวัดลำปาง รวมถึงสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งระหว่าง สถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนย์วิจัยและพัฒนา วัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ผ่านโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยเริ่มต้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแรก ของ จังหวัดลำปาง “ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ” จังหวัดลำปาง” เพื่อเตรียมขยายความร่วมมือในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ต่อไป

About Author