วันมาฆบูชา ๒๕๖๗ กับความเป็นมา และสิ่งที่เสริมสิริมงคลในวันพระใหญ่

วันมาฆบูชา วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทย วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ

ความเป็นมาวันมาฆบูชา

ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ เรียกว่าว่า วันจาตุรงคสันนิบาต

คำว่า จาตุรงคสันนิบาต แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ

 • จาตุร แปลว่า ๔
 • องค์ แปลว่า ส่วน
 • สันนิบาต แปลว่า ประชุม

ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า การประชุมด้วยองค์ ๔ กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

 • เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
 • พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
 • พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์
 • เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

วันมาฆบูชา ๒๕๖๗ ทำบุญด้วยอะไร

 • ทำบุญตักบาตร ถวายดอกไม้ ธูป เทียน น้ำมันตะเกียง เสริมดวงชะตา ความสุข ความเจริญ ชื่อเสียง ลาภยศ รูปงามสมบูรณ์
 • ทำบุญ ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม ชีวิตอุดมสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่ประสบโรคร้าย เจ็บไข้ได้ป่วย ทำสิ่งใดจะได้รับการช่วยเหลือ เมตตา
 • ทำบุญปล่อยสัตว์ ทำทาน ผลบุญจะส่งให้หมดทุกข์หมดภัย พบความสุขความเจริญ ชีวิตมีโชค มีทรัพย์ และจะมากด้วยความสุข
 • ทำบุญด้วยการไหว้พระพุทธรูป มากด้วยบารมีอย่างตั้งใจและศรัทธา อานิสงส์จะช่วยให้เป็นที่เคารพนับถือ ชีวิตครอบครัวจะสุขสบาย ประสบความสำเร็จในเรื่องที่ง่ายและสมหวังดังที่ปรารถนา
 • การถือศีล ๕ ศีล ๘ หรือทานมังสวิรัติ ลดละชีวิตสัตว์ อานิสงส์จะเสริมชะตาชีวิตเกิดความโชคดี ลดเคราะห์ลดกรรม เสริมอำนาจบารมี 

About Author