“นโยบายด้านจริยธรรม กำจัดสินบนได้หรือไม่”

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “นโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23–30 มกราคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,330 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นนโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้หรือไม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “สยามเทคโนโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และโปรแกรม Google Form โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.00

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับนโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้หรือไม่ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 26.39 ระบุว่า เชื่อว่านโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้ในระดับมากที่สุด มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 22.26 ระบุว่า เชื่อว่านโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้ในระดับมาก ร้อยละ 16.31 ระบุว่า เชื่อว่านโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 13.08 ระบุว่า เชื่อว่านโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 12.56 ระบุว่า เชื่อว่านโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้ในระดับน้อย และร้อยละ 9.40 ระบุว่า ไม่แสดงความคิดเห็น

ท้ายที่สุดเมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนว่ารัฐบาลควรมีนโยบายใดเพื่อกำจัดการรับสินบนในระยะยาว พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 33.23 ระบุว่า รัฐบาลควรมีนโยบายการปลูกฝังและให้ความรู้การต่อต้านการรับสินบนในโรงเรียน มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 16.84 ระบุว่า รัฐบาลควรมีนโยบายการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการไม่รับสินบนในสังคม ร้อยละ 13.83 ระบุว่า รัฐบาลควรมีนโยบายการกำหนดกฎหมายบทลงโทษการรับสินบนอย่างเด็ดขาด ร้อยละ 13.38 ระบุว่า รัฐบาลควรมีนโยบายการเพิ่มโทษกรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน ร้อยละ 11.66 ระบุว่า รัฐบาลควรมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ ร้อยละ 10.76 ระบุว่า รัฐบาลควรมีนโยบายการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการรับสินบน และ ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่แสดงความคิดเห็น

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 9.92 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 17.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 16.32 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 8.34 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 49.55 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.45 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 18.57 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.08 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 16.92 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 22.26 อายุ 46-55 ปี  ร้อยละ 15.94 อายุ 56-65 ปี และร้อยละ 10.23 อายุ 65 ปี ขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.87 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.33 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.80 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ

ตัวอย่าง ร้อยละ 25.12 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.68 สถานภาพสมรส และร้อยละ 11.20 สถานภาพหม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 19.85 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 42.93 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.66 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.98 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.58 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 10.07 มีอาชีพหลักข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.51 มีอาชีพหลักพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.33 มีอาชีพหลักเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 10.68 มีอาชีพหลักเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 23.01 มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน และร้อยละ 9.40 มีอาชีพหลักพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน

ตัวอย่าง ร้อยละ 20.60 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.68 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.92 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.23 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 6.32 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.53 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.72 ไม่ระบุรายได้

สำหรับความเห็นของ ดร.ธนเสฏฐ์ อัคคัญภูญ์ภูดิส อาจารย์ประจำสำนักวิจัย สยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้ความเห็นเพิ่มเติมในกรณีนี้ว่า “จริยธรรม” หรือ “ความมีจิตสำนึกที่ดีในจิตใจ” จะสามารถลดปัญหาการทุจริตในรูปแบบการให้สินบนและอื่นๆได้จริง เพราะเกิดจากการสั่งสมคุณงามความดี การปลูกฝังหลักธรรมทางพระศาสนาที่มากพอ จะส่งผลให้มีภูมิต้านทาน ต่อค่านิยมทางวัตถุที่ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ ให้ไม่เหนือไปกว่าความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งสังคมไทยจำเป็นต้องมีการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นค่านิยมหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิต เพื่อความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับได้อย่างสนิทใจ ในขณะที่ภาครัฐต้องมีความจริงจัง จริงใจ ในการป้องปราม ปฎิเสธการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ระเบียบและการแก้กฎหมายให้มีความเข้มข้นและเข้มขลัง มีการตัดสินอย่างยุติธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดี ก็จะสามารถช่วยให้สังคมไทย ปราศจากปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล

1. ท่านเชื่อว่านโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้หรือไม่

ความคิดเห็นของประชาชนว่านโยบายด้านจริยธรรมกำจัดสินบนได้หรือไม่ร้อยละ
เชื่อว่ากำจัดสินบนได้ ในระดับมากที่สุด26.39
เชื่อว่ากำจัดสินบนได้ ในระดับมาก22.26
เชื่อว่ากำจัดสินบนได้ ในระดับปานกลาง16.31
เชื่อว่ากำจัดสินบนได้ ในระดับน้อย12.56
เชื่อว่ากำจัดสินบนได้ ในระดับน้อยที่สุด13.08
ไม่แสดงความคิดเห็น9.40
รวม100.00

2. ท่านคิดว่าในระยะยาวรัฐบาลควรมีนโยบายใดเพื่อกำจัดการรับสินบน

ความคิดเห็นของประชาชนว่ารัฐบาลควรมีนโยบายใดเพื่อกำจัดการรับสินบนในระยะยาวร้อยละ
การปลูกฝังและให้ความรู้การต่อต้านการรับสินบนในโรงเรียน 33.23
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการไม่รับสินบนในสังคม16.84
การกำหนดกฎหมายบทลงโทษการรับสินบนอย่างเด็ดขาด13.83
การเพิ่มโทษกรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน13.38
การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ11.66
การปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการรับสินบน10.76
ไม่แสดงความคิดเห็น0.30
รวม100.00

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาคจำนวนร้อยละ
กรุงเทพมหานคร1329.92
ภาคกลาง13317.52
ภาคเหนือ21716.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44133.16
ภาคใต้19614.74
ภาคตะวันออก1118.34
รวม1,330100.00

ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศจำนวนร้อยละ
ชาย65949.55
หญิง67150.45
รวม1,330100.00

ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุจำนวนร้อยละ
18-25 ปี24718.57
26-35 ปี21416.08
36-45 ปี22516.92
46-55 ปี29622.26
56-65 ปี21215.94
65 ปี ขึ้นไป13610.23
รวม1,330100.00

ตารางที่ 4 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามศาสนา

ศาสนาจำนวนร้อยละ
พุทธ1,27595.87
อิสลาม312.33
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ241.80
รวม1,330100.00

ตารางที่ 5 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรสจำนวนร้อยละ
โสด33425.12
สมรส84763.68
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่14911.20
รวม1,330100.00

ตารางที่ 6 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาจำนวนร้อยละ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า26419.85
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า57142.93
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า624.66
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า41230.98
สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า211.58
รวม1,330100.00

ตารางที่ 7 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก

อาชีพหลักจำนวนร้อยละ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ13410.07
พนักงานเอกชน32624.51
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ29722.33
เกษตรกร/ประมง14210.68
รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน30623.01
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน1259.40
รวม1,330100.00

ตารางที่ 8 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำนวนร้อยละ
ไม่มีรายได้27420.60
ไม่เกิน 10,000 บาท31523.68
10,001-20,000 บาท35826.92
20,001-30,000 บาท13610.23
30,001-40,000 บาท846.32
40,001 บาทขึ้นไป473.53
ไม่ระบุ1168.72
รวม1,330100.00

About Author