สนช. เปิดตัว ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจ สร้างโอกาสในพื้นที่การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตลาดรูปแบบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นที่ภาคใต้ชายแดน

โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดใหญ่ รวมถึง ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม Start Up และ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 4 และระดับ 5 ดาว ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ กลุ่มอาหาร กลุ่มสมุนไพร เครื่องดื่ม ของใช้ของตกแต่งและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน จากในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน 22 ราย ในการเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญเฉพาะด้าน อบรมเชิงปฏิบัติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สามารถเข้าสู่โอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดสากลได้อย่างก้าวกระโดด โดยได้รับการสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดของสินค้า

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 21 รายการ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) พร้อมเปิดตลาดนวัตกรรมเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ก่อให้เกิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ มลายูลีฟวิ่ง ถ.ปัตตานีภิรมย์ จ.ปัตตานี

ภายในงานมีการจัดแสดง Exhibition & Innovation Market โดย สนช. ครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสรรสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความน่าสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหนึ่งในแนวทางดังกล่าวคือ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถสื่อสารถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชุมชนของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ในการนี้จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นการรับรู้ การสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และประสบความสำเร็จโดยได้รับการตอบรับของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม และจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้ประกอบการบางรายยังได้รับยอดการสั่งซื้อผ่านการแสดงผลงานเป็นจำนวนมาก อาทิ บริษัทโกโก้ปัตตานียูเนี่ยนจำกัด และ Nawagrill เนื้อดรายเอจ ทำให้มียอดจำหน่ายในงานภายในหนึ่งวันมากกว่า 7000 บาท

About Author