กรมอนามัย ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย หนุน เด็กไทยสายตาดี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting) เพื่อติดตาม ประเมินผล และขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ส่งเสริมการตรวจคัดกรองสายตาในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อลดภาวะเสี่ยงสายตาผิดปกติ ป้องกันการเกิดภาวะตาขี้เกียจ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความพิการทางสายตาได้ พร้อมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ผ่านช่องทาง WebX และ Facebook Live ในเพจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กว่า 12,000 คน

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานในการประชุมกล่าวถึงข้อมูลด้านสุขภาพสายตาของ เด็กไทยในปัจจุบัน และความสำคัญในการสังเกตุภาวะสายตาผิดปรกติในเด็กเนื่องจากเด็กเป็นกำลังสำคัญที่จะเติบโตขึ้นไปพัฒนาชาติ ทั้งนี้ การเรียนรู้มากกว่า ร้อยละ 80 เกิดจากการมองเห็น ดวงตาจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญ ที่ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ช่วยเพิ่มทั้งโอกาสการเรียนรู้ของเด็ก ช่วยให้เด็กเรียนเก่งเรียนดี เพิ่มสติปัญญาความฉลาด กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสานต่อโครงการเด็กไทยสายตาดี (MOU) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ประกอบด้วย 10 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1) กรมอนามัย 2) กรมการแพทย์ 3) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา 4) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 5) ห้างแว่นท๊อปเจริญ 6) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7) กระทรวงศึกษาธิการ 8) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 9) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ 10) สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ มีเป้าหมายตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ พร้อมมอบแว่นสายตาอันแรกแก่เด็กที่มีสายตาผิดปกติ

นายแพทย์เอกชัย กล่าวต่อไปว่า ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 สรุปจำนวนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี 1 มีจำนวน 886,806 คน ได้รับการคัดกรองสายตาจำนวน 342,684 คน (หรือร้อยละ 38.64) โดยพบความเสี่ยง 37,683 คน (หรือร้อยละ 11) และได้รับแว่นตา จำนวน 18,243 คน (หรือร้อยละ 48.41) ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในการคัดกรองสายตาให้นักเรียนได้รับแว่นตาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั้งมีการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กไทยสายตาดี ในการช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดสายตาผิดปกติ ป้องกันการเกิดภาวะตาขี้เกียจที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความพิการทางสายตาต่อไปได้

“ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือเด็กที่มีอายุ 6 – 12 ปี นั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมคือเทอม 1 ของทุกปีการศึกษา ซึ่งการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนถือเป็นสิทธิประโยชน์ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากตรวจพบสายตาผิดปกติ จะมีการส่งต่อให้เด็กได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ และพิจารณาให้ใส่แว่นสายตา ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือเสริมสร้างผนึกพลังขับเคลื่อนโครงการ เพื่อเด็กไทย สายตาดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

About Author