สส.มอบเกียรติบัตรเยาวชน 18 โรงเรียน ร่วมอนุรักษ์คืนความใสสู่คลองแสนแสบ

กรุงเทพ- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โชว์ผลงานเด่น คืนความใสให้คลองแสนแสบ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ สร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ “กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง” ปี 65 ให้กับ18 โรงเรียน ตามแนวคลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองลาดพร้าว และคลองสาขา สานต่อบทบาทดูแลและอนุรักษ์คลอง


นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ “กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง” ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูการดำเนินงานให้แก่ โรงเรียน ครู และเยาวชน จากทั้ง 18 โรงเรียน ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จ  พร้อมร่วมทำกิจกรรมสังคม ล่องเรือเก็บขยะ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ฯ ดังกล่าว เพื่อพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมทั้งร่วมเป็นคณะทำงานจิตอาสาพระราชทาน โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษม คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรม “กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2564

อย่างไรก็ดี กิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มดำเนินตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม โดยมีครูที่ปรึกษา และเยาวชนจากโรงเรียนเครือข่ายเดิมในปี 2564 และโรงเรียนเครือข่ายใหม่ประจำปี 2565 จำนวน 90 คน จาก 18 โรงเรียน ตามแนวคลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองลาดพร้าว และคลองสาขา ประกอบด้วย โรงเรียนที่เข้าร่วมประจำปี 2564 (รุ่นที่ 1) จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา โรงเรียนวัดแสนสุข โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ และโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก และโรงเรียนที่เข้าร่วม

ขณะที่ในปี 2565 (รุ่นที่ 2) มีจำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วม  ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนี) โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนวัดปากบ่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

โดยกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย หนึ่ง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม “กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ สอง การจัดฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับครู ที่เป็นเครือข่ายใหม่จำนวน 10 โรงเรียน สาม การจัดอบรมเสริมทักษะด้านสิ่งแวดล้อม ของเยาวชนทั้งเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ จำนวน 2 รุ่น และสี่ การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง

About Author