รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ร่วมในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาผู้นำ อปพร.

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565

โดย รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์ อปพร.กลาง คณะกรรมการมูลนิธิ อปพร. และ อปพร. ในสังกัดศูนย์ อปพร. กลาง จำนวนทั้งสิ้น 181 คน มีนายวิชัย ศรีขวัญ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

4996

About Author