ThrillandChill

“บลูทรี ภูเก็ต” ชูมาตรการเที่ยวสนุก ปลอดภัย ย้ำศักยภาพ Entertainment Hub มาตรฐานระดับสากล

ความปลอดภัยนับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เพราะนอกจากจะเป็นการไม่ประมาทในเรื่องของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังนำมาซึ่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าได้เช่นเดียวกับ “บลูทรี ภูเก็ต” ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร (Entertainment Hub) ที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการความปลอดภัยของโครงสร้างเครื่องเล่น การเอาใจใส่ซ่อมบำรุงดูแลตรวจสอบ รวมถึงการอบรมผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความไม่ประมาท และได้มาตรฐานในระดับสากล ด้วยเหตุนี้ “บลูทรี” จึงได้กำหนด 5 มาตรการ...