The Smart City

“ดีป้า” สานต่อความสำเร็จโครงการ The Smart City Ambassadors เดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2

เร่งปั้น 150 คนรุ่นใหม่สู่ ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ 24 สิงหาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมสานต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ เพิ่ม 150 คนใน 150 พื้นที่...