The Smart City Ambassadors

“ดีอีเอส – ดีป้า” แถลงผลสำเร็จโครงการ The Smart City Ambassadors ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ

ดีอีเอส - ดีป้าแถลงผลสำเร็จโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 สร้าง ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ 14 มิถุนายน 2566, กรุงเทพมหานคร – กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า...