STEM

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครบรอบ 12 ปี เดินหน้าสร้างระบบการเรียนรู้แบบ STEM

พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กตั้งแต่ปฐมวัย สู่การยกระดับการศึกษาอย่างยั่งยืน ครบรอบ 12 ปีสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งล่าสุดได้มีการจัดพิธีรับตราพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม...