Startup Investment Day

บีโอไอเตรียมจัดมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งทุน

บีโอไอ จับมือ NIA เตรียมจัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” เพิ่มโอกาสกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระดมมาตรการสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรต่อยอดทางธุรกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า...