OurSDGs

“ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”

เวทีหารือพหุภาคี เรื่อง “ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง” (Multi-Stakeholder Consultation on Provincial SDG Progress) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP)...