NIA

NIA จับมือ AIEAT สร้างโอกาสดันอารีเทคสตาร์ทอัพ ขยายตลาดสู่การเติบโต เพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมมือกับ สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย หรือ AIEAT ดำเนินโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที สู่การขยายตลาด หรือ ARI-Tech Startup Connext โดยเชื่อมต่อของเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านอารีเทคกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างโอกาสในตลาดใหม่ๆ เกิดเป็นระบบนิเวศที่สนับสนุนและผลักดันการเติบโตของสตาร์ทอัพสายดีพเทค เพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย นายปริวรรต  วงษ์สำราญ...

NIA ผนึกกำลัง สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เปิดรับ ดีพเทคสตาร์ทอัพ ด้านอารีเทค

NIA ผนึกกำลัง สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เปิดรับดีพเทคสตาร์ทอัพด้านอารีเทคสู่การขยายตลาดเติบโตแบบก้าวกระโดด สตาร์ทอัพสายดีพเทคด้านอารีเทคไม่ควรพลาด โอกาสการเติบโตเพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย หรือ AIEAT เปิดโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที สู่การขยายตลาด หรือ...