MS Group

“MS Group” โตสวนกระแส ทุ่ม 200 ล้าน สร้างโรงงานมาตรฐานนวัตกรรมระดับโลก

คุณดวงฤทัย โชติบูรณ์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MS Group เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จนถึงสงครามรัสเซียและยูเครนจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก แต่การดูแลสุขภาพด้านความงามของประชาชนก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วโลก ดังนั้น MS Group ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ การผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านความงาม มีคู่ค้าและลูกค้าอยู่ในประเทศต่าง ๆ...