K-CONnected Project in Thailand

KOFICE และ CJ ENM จัดโครงการ ร้องประสานเสียง เชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนเกาหลี – ไทย

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี กับโครงการ ‘2021 K-CONnected Project in Thailand’ ร้องประสานเสียง เชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนเกาหลี - ไทย จัดขึ้นโดย KOFICE และ CJ ENM เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยตรงยังคงเป็นเรื่องยาก Korean...