GULF

GULF ประสบความความสำเร็จในการออกกรีนบอนด์ครั้งแรก ผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้ออย่างล้นหลาม

GULF ประสบความความสำเร็จในการออกกรีนบอนด์ครั้งแรก ต่อยอดธุรกิจพลังงานสะอาด ผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้ออย่างล้นหลาม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ Green Bond เป็นครั้งแรก มูลค่า 8,000 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม...