GISTDA

GISTDA จัดกิจกรรม “วิวแชร์ (VIEW-SHARE)” ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อสร้างความเท่าเทียม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “วิวแชร์ (VIEW-SHARE)” ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อสร้างความเท่าเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  สทอภ. (GISTDA) จัดกิจกรรม “วิวแชร์ (View-Share) เชื่อมโยงการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม” เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบแผนที่ออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ ผู้บกพร่องทางสายตา (ตาบอด สีเขียว- สีแดง)...