DGA

DGA เปิดเวทีกลางเชื่อมโยง เสริมพลังข้อมูลเปิดภาครัฐ ระหว่าง รัฐ และ เอกชน

DGA เปิดเวทีกลางเชื่อมโยง เสริมพลังข้อมูลเปิดภาครัฐ ระหว่าง รัฐ และ เอกชน ปลดล็อกพลังแห่งข้อมูลเปิดภาครัฐ จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2566 สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI) ภายใต้...

DGA เปิดผลงาน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2570 สร้าง Smart Nation Smart Life ให้เกิดขึ้นจริง

DGA เปิดผลงาน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2570 EGDI ขึ้นอันดับ 40 ของโลก พร้อมปรับบทบาทเป็นผู้ร่วมคิด สร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน สร้าง Smart Nation Smart Life ให้เกิดขึ้นจริง DGA จัดงาน...