Coworking Space

เปิดไอเดียรีโนเวทพื้นที่แบบ Coworking Space ปลุกไอเดียคนทำงานยุค New Normal รับปี 2023

ผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ทำให้ไลฟ์วิถี หรือไลฟ์สไตล์การทำงานของผู้คนเปลี่ยนไป ประกอบกับแนวคิดการออกแบบพื้นที่ทำงานแบบ Coworking Space ที่เคยได้รับความสนใจก่อนวิกฤติโควิด ได้กลายมาเป็นรูปแบบพื้นที่ทำงาน ที่ได้รับความสนใจจากองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งในปัจจุบัน  ด้วยรูปแบบวิถีการทำงานที่เปลี่ยนไป หลายบริษัทให้พนักงานบางแผนก จัดแบ่งวันเข้าออฟฟิศในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม ความจำเป็นของการใช้พื้นที่ที่เคยใช้เต็มจำนวน ถูกลดลงโดยอัตโนมัติ  คำถามก็คือองค์กรขนาดใหญ่ที่เคยมีพื้นที่จำนวนมาก เมื่อจำนวนการใช้งานเหลือเพิ่มมากขึ้น บางมุมอาจรู้สึกปลอดโปร่ง ไม่แออัดจนเกินไป แต่บางครั้ง อาจเป็นการเว้นระยะห่างที่ส่งผลทางด้านจิตใจได้ในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ผลกระทบการขยายตัวของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีหลายช่องทาง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน การให้บริการ...